Ang dating bibilia Free sex chat rooms near me


24-Nov-2020 04:33

Please log in below or if you don't have an account, creating one is easy and only takes a few moments.

After you log in your content will be available in your library.

The CHR ruled that Soriano's "freedom of speech and religion" was violated by the MTRCB's suspension order.

You must be logged in to view your newly purchased content.

Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu, upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu, na nangakalulugod sa Dios sa pamamagitan ni Jesucristo.

Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan: Na kayo'y mangagkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga Gentil; upang, sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Dios sa araw ng pagdalaw.

He regularly conducts "Bible Expositions" in specific venues (stadiums, public places, etc.) where the people can ask him personally on biblical issues, the Exposition is then recorded and broadcast as this show.

Currently, Itanong mo kay Soriano airs in 73 countries worldwide including United States, Latin America, Uruguay Brazil, Portugal (as "O Caminho Antigo"), Spain (as "El Camino Antiguo"), India, South Africa, Saipan.

ang dating bibilia-37

Cam2cam chat skypename dominant

Then they can fulfill their passions in a moral way.Question: "What does the Bible say about sex before marriage?No single niche is more popular and features more scenes than teen porn.… continue reading »


Read more